Scroll down for English

I. Условия за използване на уебсайт www.AggressiveFit.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "АГРЕСИВ ФИТ" ЕООД, по-долу за краткост "Търговец", от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт www.AggressiveFit.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

 

"АГРЕСИВ ФИТ" ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205100647 адрес гр. Пазарджик, ул. Братя Консолуви 40, имейл адрес aggressivefit@gmail.com, телефон 0895774150

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

 

Настоящият документ съдържа информация за дейността на "АГРЕСИВ ФИТ" ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "АГРЕСИВ ФИТ" ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

 

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

 

II. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт - www.AggressiveFit.com и всички негови подстраници.

 

Потребител - всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон (ЗЗП) действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

 

Общи условия - настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

 

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

 

Стока - движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

 

Договор за продажба - договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

 

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

 

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

 

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон(ЗЗП) и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

III. Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга, покупко-продажба и доставка на предлаганите от Търговеца стоки и услуги.

 

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите стоки и услуги.

2.1. Договорът за покупко-продажба на стока или за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При липса на наличност от дадена стока или невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече стоки или услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки или услуги за покупка.

2.4. Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

2.5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;

 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

 

Цени

4. Цените на предлаганите стоки или услуги са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на стоките и услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

 

6. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока/ услуга.

 

Плащане

7. Когато Потребителят връща стока или услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката или услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • наложен платеж (за книги на хартиен носител)

 • банков превод (за електронни книги и индивидуални фитнес консултации)

 • чрез палтежната система на PayPal (за електронни книги и индивидуални фитнес консултации)

 

9. Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 

10. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

11. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

 

Отказ от договора и замяна

12. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, а при договор за услуга – от сключване на договора за услуга.

 

13. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/ услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

 

14. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

 

15. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

 

16. Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Търговеца или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

 

17. При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

 

18. Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

 

19. В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката, без да уведоми Търговеца за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

 

20. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

21. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.

 • за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ (чл.57 ал. 13 от ЗЗП)

 

22. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

Гаранции 

23. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

24. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

 

25. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

 

26. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

 

27. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

Прекратяване и разваляне на договора

28. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

29. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

30. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

31. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

Спасителна клауза

32. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части, недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

Изменение на общите условия

33. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

 

34. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

 

35. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

 

Приложимо право

36. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

IV. Превантивни мерки

1. Съдържанието, намиращо се на Сайта, е само с информативен характер и не е предназначено да замени контакта Ви с Вашия лекар или друго медицинско лице.

2. Ние не сме лицензирано медицинско образувание за предоставяне на медицински грижи и нямаме необходимото образование за определяне на диагнози, анализиране, или лечение на медицински проблеми от какъвто и да било вид. Макар и да разполагаме с квалифициран екип, с необходимите знания и квалификация, ние не можем да предвидим ефекта, който даден хранителен режим и/или тренировъчна програма, може да има върху човек с проблемно здравословно състояние или появата на някакви странични ефекти при човек с добро здравословно състояние.

3. Потребителят се задължава винаги да се консултира с лекар преди започване на хранителен режим, фитнес програма, промяна в текуща диета или при наличие на някакви въпроси, отнасящи се до Вашето здравословно състояние.

4. Потребителят е длъжен да спазва професионалния медицински съвет и да не отлага търсенето на такъв, заради информация, получена от Сайта. AggressiveFit.com изисква от Вас да се консултирате с лекар, преди да започнете индивидуална хранителна и/или тренировъчна програма, която сте получили в следствие на информацията или ползването на услугите, достъпни на този уебсайт.

5. Потребителят декларира, че е наясно, че не всички хранителни режими и тренировъчни програми са подходящи за всеки индивид.

6. Потребителят декларира, че е наясно, че когато се включва в тренировъчна програма или спазва индивидуална или друга диета, съществува риск от физическа контузия и/или влошаване на здравословното състояние.

7. Потребителят декларира, че ако чувства дискомфорт, болка или други проблеми, веднага ще спре хранителния режим и/или тренировъчната програма, които спазва и че ако не го направи Сайта не носи отговорност за това негово действие или бездействие.

8. С използването на сайта Вие удостоверявате, че сте получили одобрението на Вашия лекар, за да се включите в програмите за отслабване и/ или покачване на чиста телесна маса, чрез индивидуална диета, тренировки, и упражнения, намиращи се на сайта.

9. Сайта не носи отговорност за каквито и да било здравословни проблеми, които можете да получите в следствие на използването на хранителен режим и/или тренировъчна програма, които сте получили посредством услугите, предоставени от Сайта.

10. Ако започнете да спазвате индивидуален хранителен режим и/или тренировъчна програма, предоставени ви от уебсайта, Вие се съгласявате, че правите това на свой собствен риск.

V. Политика за „бисквитки“


Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

 

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

 

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

 

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 

Постоянни "бисквитки"

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

 

"Бисквитки" на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

 

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

 

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

Кои са най-често използваните "бисквитки" от Wix?

AggressiveFit.com е сайт, който използва услугите на платформата за изграждане на уебсайтове Wix, с електронен адрес www.Wix.com. Всеки сайт, изграден от Wix, използва "бисквитки". По-надолу може да се запознаете с видовете "бисквитки", които се Wix използва на изградените на "Wix" сайтове: 

1.

Cookie name: svSession

Life span: Permanent

Purpose: Creates activities and BI

 

2.

Cookie name: hs

Life span: Session

Purpose: Security

 

3.

Cookie name: incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}

Life span: Session

Purpose: Security

 

4.

Cookie name: incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}

Life span: Session

Purpose: Security

 

5.

Cookie name: nlbi_{ID}

Life span: Persistent cookie

Purpose: Security

 

6.

Cookie name: XSRF-TOKEN

Life span: Persistent cookie

Purpose: Security

 

VI. Идентификация

Търговецът идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.

Търговецът има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва лични данни, посочени в общите условия, както и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване услуги.

Търговецът може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства или след изрично съгласие от Потребителите.

VII. Условия за доставка на стоки

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез следните способи:

 • чрез куриерска услуга от трето лице

Доставката се извършва до адрес на потребителя на територията на Република България, освен ако в сайта не е посочено друго.

 

Разходите по доставката са за сметка на потребителя.

 

Преди изпращане на поръчаната стока Търговецът има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

 

Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

 

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства Търговецът си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

 

Търговецът обработва поръчките в срок от 1 работен ден от извършване на поръчката. Доставката обичайно се извършва в рамките на обичайния в практиката срок съобразно с избрания способ за доставка.

 

Поръчаните стоки се доставят срещу подпис, като по-големите пратки при изпозлване на куриерска услуга се доставят до входа на сградата.

 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

 

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

 

Търговецът си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

VIII. Информация за органи, контролиращи дейността

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

За КЗЛД:

 • Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 • тел: 02/91-53-518

 • email: kzld@cpdp.bg

 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

 

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

 

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги.

 

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между Търговец и Потребител е Обща Помирителна комисия със седалище Пловдив и район на действие територията на област Пловдив.

Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

IX. Формуляр за отказ от стоки

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До _______________________________________

 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите – ……………………………………………………………………………………………….

 

Адрес на потребителя/ите - …………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

 

X. Формуляр за рекламации

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До: ...............................................................................

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на - …………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение(заградете желаната опция):

 • Възстановяване на платената сума

 • Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

 • Отбив от цената

 • Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

Прилагам следните документи (заградете желаната опция):

 • касова бележка или фактура;

 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Размер на претендираната сума: …………………………………………………………………

Име на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите: …………………………………………………………………

Подпис на потребителя (само при подаване на хартия): …………………………………………………………………

Дата: …………………………………

I. Terms of use of the website www.AggressiveFit.com
These General Terms and Conditions govern the relationship between Agresiv FIT EOOD, from now on referred to as the "Merchant," on the one hand, and the Users of Internet Sites and Services located on the website www.AggressiveFit.com, from now on referred to as Users, from another.

 

"AGGRESSIVE FIT" Ltd. is a company registered under the Commercial Law of the Republic of Bulgaria with UIC 205100647 address Pazardzhik, 40, Bratya Konsolvi Street, email address aggressivefit@gmail.com, phone 0895774150

 

Please read the full terms and conditions published before using the information and commercial services offered on the Site (referred to as Services).

This document contains information about the activities of AGGRESSIVE FIT EOOD and the general terms and conditions for using the services provided by AGGRESSIVE FIT EOOD by settling the relations between each of our users and us.

 

Confirmation of the General Terms and Conditions is a necessary and mandatory condition for the conclusion of the contract between the User and the Merchant.

By accepting the General Terms and Conditions, the User agrees to have his / her data processed by the contract concluded between him/her and the Dealer.

 

II. Definitions
For these General Terms, the following terms are to be understood as follows:

 

Site - www.AggressiveFit.com and all its subpages.

 

Consumer - any natural person who acquires goods or services not intended to engage in commercial or professional activities and any natural person who, as a party to a contract under this law, acts outside the scope of his business or professional activity.

 

Terms and Conditions - these Terms and Conditions, which include terms of use, cookies, delivery, voluntary dispute resolution, contract withdrawal, and replacement forms, and any other legally relevant information on the Site.

 

Personal data - information about an individual who discloses his / her physical, psychological, mental, family, economic, cultural or social identity.

 

Goods - movable tangible property, except for items sold by enforcement or other measures by lawful authorities, as well as items abandoned or withdrawn for the benefit of the state and put up for sale by public authorities. Goods are also water, gas, and electricity when offered for sale, packaged in a limited volume or a certain quantity.

 

A contract of sale - an agreement under which the trader transfers or undertakes to transfer the ownership of goods to the consumer and the consumer pays or commits to pay the price for them, including contracts involving both products and services.

 

Service - any material or intellectual activity, which is carried out independently(an ebook or a fitness service), is intended for another person and is not the subject matter of the transfer of ownership of a thing.

 

Service contract - a contract other than a sales contract under which the trader provides or undertakes to provide a service to the consumer and the consumer pays or undertakes to pay the price for the service.

 

Alternative Consumer Dispute Resolution - an out-of-court settlement procedure for consumer disputes that meets the requirements of this Act (ADP) and is implemented by an Alternative Consumer Dispute Resolution Authority.

 

III. Services provided
1. On the Site, Users have the opportunity to conclude service contracts, purchase, and sale of the goods and services offered by the Merchant.

 

Order
2. Users use the interface of the website to enter into contracts with the Merchant for the goods and services offered.

2.1. The contract for the purchase or sale of a good or service is considered to have been concluded from the moment the Merchant confirms the order.

2.2. In the absence of stock availability or inability to perform a service, the merchant reserves the right to refuse the order.

2.3. After selecting one or more goods or services offered on the Merchant's website, the User must add the same to his or her list of products or services for purchase.

2.4. It is necessary for the User to provide delivery data and to choose the method and time of payment of the price, and then confirm the order via the interface of the site.

2.5. When making an order, the user receives an email confirmation that his request has been accepted.

 

3. The trader has the right to refuse to enter into a contract with an incorrect User.

3.1. The Merchant has the right to treat a User as incorrect in the following cases:

- There is non-compliance by the User with the Terms of Service;

- An incorrect, arrogant or cruel attitude towards Merchant's representatives is found;

- System abuses have been identified by the User against the Merchant.

 

Prices
4. The costs of the goods or services offered are those indicated on the Merchant's website at the time of the order, except in the case of a manifest error.

4.1. The prices of the goods and services include VAT in cases where it is intended to be charged.

5. The Merchant reserves the right to change at any time and without notice the prices of the goods and services offered on the Site, such changes not affecting any orders already made.

6. The merchant may grant discounts for the goods and services offered on the site following Bulgarian legislation and rules set by the Merchant. The regulations applicable to such cuts are available at the place where the discount is shown. Discounts can be granted in a variety of forms (e.g., promotions, loyalty discounts awarded individually, randomly or as a result of participation in a competition or customer survey).

6.1. Different types of discounts cannot be combined when ordering and buying the same good/service.

 

Payment

7. When the consumer returns a product or service with the right to refund the amount paid for any reason, the price to be refunded shall be reduced by the amount of the discount received on the good or service and only the amount paid is recoverable.

8. The user may pay the price of the goods/services ordered using one of the options listed on the website of his / her choice. Payment on the Site is possible through the following methods:

- Cash on delivery (for paper)

- Bank transfer (for e-books and individual fitness consultations)

- Through the PayPal payment system (e-books and individual fitness consultations)

9. If the User chooses the courier and pending payment option, he/she has to pay the price of the ordered items together with the courier's shipping price upon receipt of the goods.

10. If the User opts for a payment method involving a third party payment service provider, the User may be bound by the terms and conditions or fees of such third party.

11. The trader shall not be liable if a payment method involving a third party payment service provider is unavailable or otherwise inoperative for reasons that can not be attributed to the Trader's fault.

 

Cancellation and replacement

12. The consumer has the right to withdraw from the contract without giving any reason without due compensation or penalty within 14 days from the date of acceptance of the goods by the User or by a third party and in the case of a service contract - the service contract.

13. To exercise its right under this clause, the Consumer must notify the Merchant of his / her decision to withdraw from the contract by identifying the goods/services he wishes to return. The consumer must provide all the details of the order and delivery made, but not limited to: content and value of the order, details of the person who made the order, details of the person who accepted the delivery, and date of delivery.

14. The Merchant publishes a form on exercising the right of withdrawal from the contract on its website.

15. The exercise of the Right of Withholding. The trader provides the consumer with the option to fill in and electronically send through the website the standard withdrawal form or other unambiguous application. In these cases, the Merchant immediately sends the user a confirmation of receipt

16. The consumer shall be obliged to return the goods at his own expense, together with the receipt and the invoice, if any, and hand them over to the Merchant or to the person authorized by the latter within 14 days from the date on which the User exercised his / her right the withdrawal of the contract.

17. On return, the product must be in its original packaging, with no traces of use or disturbance of the commercial appearance.

18. The trader shall have the right to defer the reimbursement of the payments until the goods are returned or until proof is furnished that the goods have been re-dispatched, whichever is the earlier.

19. In case the Consumer fails to fulfill his obligation to return the goods without informing the Merchant of the delay and without providing a valid reason for doing so, he is deemed to have withdrawn his statement of withdrawal.

20. Where, in connection with the performance of the Contract, the Merchant has incurred costs, and the User renounces the Contract, the Merchant is entitled to withhold the relevant amount of the expenses or to claim their payment.

21. The consumer is not entitled to withdraw from the contract if the subject of the agreement is:

for the provision of services where the service is provided in full, and its execution has begun with the explicit prior consent of the consumer and confirmation by him that he knows that he will lose his right of withdrawal once the trader has fully executed the contract.

to provide digital content that is not supplied on a physical medium when performance has begun with the express consent of the consumer who has confirmed that he knows he will lose his right of withdrawal (Article 57 (13) of the CPA )

22. The Merchant refunds to the User the price paid for the returned goods.

 

Warranties

23. Intellectual property rights in respect of all materials and resources on the Merchant's website (including the available databases) are protected by the Copyright and Related Rights Act, belong to the Merchant or the appropriately designated person who has granted the right of use of the Merchant and may not be used in violation of applicable law.

24. When copying or reproducing information beyond what is permissible and any other violation of intellectual property rights over the Merchant's resources, the Merchant is entitled to claim damages for the direct and indirect damages suffered in full.

25. Except as expressly agreed, the User may not reproduce, modify, delete, publish, distribute and otherwise disclose the information resources posted on the Merchant's website.

26. The Merchant undertakes to take due care to enable the User to have regular access to the services provided.

27. The trader reserves the right to discontinue access to the services provided. The Merchant has the right, but not the obligation, at his discretion to delete information resources and materials posted on his site.

Termination and termination of the contract

28. The trader is entitled, at his discretion, without giving notice to unilaterally terminate the contract if he finds that the services provided are used in violation of the present general terms and conditions, the legislation in the Republic of Bulgaria and the generally accepted moral norms.

29. Except as provided in these General Terms, the agreement between the parties shall also terminate upon termination of the Merchant's business or termination of maintenance of its website.

30. Except as outlined above, either party may terminate this Agreement by giving one week's notice to the other party in the event of non-performance of the obligations under the contract.

31. The written form of the contract is deemed to be met by sending an e-mail message, pressing an electronic button on a content page to be filled in or selected by the User, or a checkbox on the website, etc. Similar, insofar as the statement is recorded technically in a way that enables it to be reproduced.

Rescue clause

32. The parties declare that if any of the clauses of these General Terms and Conditions prove to be invalid, this will not invalidate the whole or any of its parts, the invalid clause will be replaced by the mandatory rules of the law or established practice.


Change to general conditions

33. The Merchant undertakes to notify Users of any amendment to these General Terms and Conditions within seven days of the occurrence of this circumstance to the email address specified by the User.

34. When disagreeing with the amendments to the General Terms, the User has the right to withdraw from the contract without giving any reason and without indemnity or indemnity. To exercise this right, the User follows

35. If the User does not use his right to withdraw from the contract following the terms and conditions outlined in these General Conditions, the change is deemed to have been accepted by the User without objection

 

Applicable law

36. For all matters not settled by the present General Terms, the provisions of the effective legislation of the Republic of Bulgaria shall apply.

 

IV. Preventive measures
1. The content on the Site is for informational purposes only and is not intended to replace your contact with your doctor or other healthcare professional.

2. We are not a licensed healthcare provider, and we do not have the necessary education to diagnose, analyze, or treat medical problems of any kind. Although we have a qualified team with the required knowledge and qualifications, we can not predict the effect that a diet or exercise program may have on a person with a problematic state of health or the appearance of any side effects in a good man health condition.

3. The user is always obliged to consult a doctor before starting a diet, a fitness program, a change in a current diet or any questions regarding your health.

4. The user is obliged to observe the professional medical advice and not delay the search for such information because of the data received from the Site. AggressiveFit.com requires you to consult with a physician before starting an individual nutritional or exercise program that you receive as a result of the information or use of the services available on this website.
5. The user declares that he is aware that not all diet regimes and training programs are appropriate for each.

6. The user declares that he or she is aware that, when enrolled in a training program or adheres to an individual diet, there is a risk of physical injury or deterioration of the state of health.

 

7. The user declares that if he/she feels discomfort, pain or other problems, he/she will immediately stop the diet or training program he/she does, and if he does not do so, the site is not responsible for this action or inaction.

 

8. By using the site, you certify that you have received the approval of your physician to participate in weight loss programs or increase bodyweight through individual diet, workouts, and exercises found on the site.

 

9. The site is not responsible for any health problems you may experience as a result of the use of a diet or training program that you have received through the services provided by the Site.

 

10. If you start to comply with an individual diet or exercise program provided by the website, you agree that you do so at your own risk.

 

V. Cookie Policy

Using cookies

Cookies are short text files or small bundles of information that are stored through the Internet browser of your terminal device (PC, tablet, laptop or cell phone) when you visit different websites and pages on the Internet. The primary purpose of cookies is to make the user recognizable when he returns to the Web site. Some cookies also have a more specific application, such as storing user behavior on the site and making it easier for the user to use the Website. Additional information on how cookies work can be found on the Internet.

 

How are cookies used on this Website?

We use cookies on this Website primarily to facilitate the usability of the site, improving its work, and storing information about consumer behavior. No personal data is stored in this process, i.e. through the cookies on the website we can not identify you as a person, so the collection of this information does not apply to the Privacy Act. The collected data from cookies is usually used generically to analyze the user's behavior on the Website, which allows us to improve site functionality, user paths, and content used.

What cookies are used on this Website?

 

Session "cookies"
This type of cookies makes it easier for you to use the site, and they store information temporarily only within the session of your browser. Typically, the information that is stored through them is what goods or services you've added to your cart, which pages of the site you've visited, and how you came up with some information. These cookies do not collect information from your terminal and are automatically deleted when you leave the Web site or end your session on your browser.

 

Permanent cookies

They enable us to store specific browsing information, such as analyzing site visits, how you've reached the website, what pages you've reviewed, what options you've chosen, and where you've been targeting through this Website. Tracking this information enables us to make improvements to the Website, including bug fixes and content. The shelf life of this type of cookie varies according to its intended purpose.

 

Third Party Cookies

Our site has links to other sites or embedded content from other places, such as Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, partner websites. It is possible that when visiting these sites or opening content from them, they will be stored on your terminal cookie from these websites. These cookies are defined as "third party cookies", and we have no control over the generation and management of these cookies. We advise you to seek information about them and how they manage the websites of the third parties concerned.

 

How can I manage the use of cookies from this Website?

All browsers allow the management of cookies from a specially designed folder on your browser. You can block the receipt of cookies, delete all or part of them, or set your cookie preference settings before initiating a visit to our site. Keep in mind that removing or blocking cookies may adversely affect our website's functionality and, hence, your user experience.

 

Disable or block cookies

Controlling, disabling, or blocking cookies is governed by your browser settings. Keep in mind that a full ban on the use of all cookies may affect the functional performance of the site, its effectiveness, and access to specific information.

 

Which are the most commonly used cookies from Wix?

AggressiveFit.com is a site that uses the services of the Wix website development platform at www.Wix.com. Every site built by Wix uses cookies. Below you can find out the types of cookies Wix uses on the Wix sites built:

1.

Cookie name: svSession

Life span: Permanent

Purpose: Creates activities and BI

 

2.

Cookie name: hs

Life span: Session

Purpose: Security

 

3.

Cookie name: incap_ses _ $ {Proxy-ID} _ $ {Site-ID}

Life span: Session

Purpose: Security

 

4.

Cookie name: incap_visid _ $ {Proxy-ID} _ $ {Site-ID}

Life span: Session

Purpose: Security

 

5.

Cookie name: nlbi_ {ID}

Life span: Persistent cookie

Purpose: Security

 

6.

Cookie name: XSRF-TOKEN

Life span: Persistent cookie

Purpose: Security

 

VI. Identification
The Merchant identifies Users of the site by storing log files on the Site's server.

The Merchant has the right to collect and use information about the Users on the grounds and for the performance of the Contract concluded in general terms with the User. The data by which the person can be identified may include personal data as specified in the general terms and conditions, as well as any other information that the User enters, uses or renders on use services.

The trader may disclose personal data to third parties only in the cases provided for by the law and in the circumstances provided for by the law or with the express consent of the Users.

 

VII. Terms of delivery of goods
The ordered goods are delivered in the following ways:

by third party courier service

The delivery is made to the address of the user on the territory of the Republic of Bulgaria unless otherwise stated on the site.

 

Delivery costs are at the expense of the user.

 

Before sending the ordered goods, the Merchant is entitled to contact the User at the telephone number he has specified to specify details of the order or delivery.

 

The Merchant is not responsible for non-performance of the order in cases where the User has indicated incorrect, incomplete or inaccurate personal data, including when specifying an incomplete, incorrect or fictitious address or telephone.

 

Delivery is within the deadlines described under each delivery option in the Order Interface Module. In exceptional circumstances, the Merchant reserves the right to extend the delivery period by promptly informing the User thereof.

 

The merchant handles the orders within one business day. Deliveries are usually made within the usual time-frame according to the chosen delivery method.

 

Ordered goods are delivered against a signature, with larger shipments when using a courier service are delivered to the entrance of the building.

 

The consumer is required to review the goods at the time of delivery and to notify them immediately if there are any inconsistencies, shortcomings, and failures. If the User does not do so, it is assumed that the delivery was accepted without objection.

 

In the case of global supplies, the rules for delivery and receipt of consignments to the relevant national postal service as well as the relevant national legislation of the country of destination of the goods are applicable.

 

All import charges for the import of the goods are at the expense of the User. The consumer can not claim a refund if he refuses to pay the import charges or to receive the shipment.

 

The Merchant reserves the right to change the available delivery and payment methods and/or terms and conditions at any time by posting the available shipping and payment methods on the website without any other notice.
 

VIII. Information on bodies controlling the activity
The institutions governing the Merchant's activity are the Consumer Protection Commission (CPC) and the Commission for Personal Data Protection (CPDP), with the following coordinates:
About CPC:
Website: https://kzp.bg/kontakti
Phone: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
address: Sofia, Slaveykov Square, 4A, 3rd, 4th, and 6th floor

About CPDP:
Website: https://www.cpdp.bg/
Phone: 02 / 91-53-518
email: kzld@cpdp.bg
address: Sofia 1592, "Prof. 2 Tsvetan Lazarov

 

Users can use the European Dispute Resolution Online Platform (ODS) available at / http://ec.europa.eu/odr/ - a single access portal that allows EU users and traders to settle disputes between themselves.

 

Alternative dispute resolution (ADR) between consumers and traders is an out-of-court conciliation procedure voluntarily.

The general conciliation commissions help to reach an agreement between consumers and traders in disputes over contracts for the sale of goods and the provision of services.

 

The General Conciliation Commissions are defined on a regional basis, and the Competent Conciliation Commission with the seat of Plovdiv and the District of Plovdiv territory is competent to resolve disputes between the Merchant and the User.

The consolidated list of the recognized ADR entities of the Member States of the European Union can be found at:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

IX. Denial of goods form
A standard form for exercising the right of withdrawal:

(fill in and submit this form only if you wish to cancel the contract)

 

To _______________________________________

 

I  inform you that we are giving up the purchase of the following goods ....................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................

 

Ordered on / received on - .........................................................................................................

 

User name (s) - .............................................................................................................

 

User's address (s) - ...............................................................................................................

 

Signature of the user (s): .......................................................

(only if this form is on paper)

 

Date: ...................................................

Моля, обърнете внимание: Идеите и предложенията, съдържащи се в този уебсайт, не са предназначени да заместват консултациите с Вашия лекар и се основават на личния опит на автора и на неговите интерпретации на наличните изследвания в областта на медицината, спорта и здравословното хранене. Всички въпроси, свързани с вашето здраве, изискват медицинско наблюдение. Авторът в никакъв случай не носи отговорност, пред която и да е страна, за каквито и да било преки, косвени, наказателни, специални, случайни или други последващи вреди, произтичащи пряко или косвено от използването на материала,  продуктите или услугите, предоставяни на този уебсайт. Вие, като читател и ползвател на услугите, предоставяни от този уебсайт, сте изцяло и напълно отговорен за вашето  лично здраве и благосъстояние.

        © 2019 AGGRESSIVEFIT.COM