Scroll down for English

Политика за обработване на лични данни

 

I. Информация за администратора на лични данни:​

"АГРЕСИВ ФИТ" ЕООД, е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 205100647, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. Братя Консолуви №40, Тел: 0895774150; e-mail: aggressivefit@gmail.com.

II. Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания:

●     Сключения между нас и Вас договор с цел да изпълним задълженията си по него;

●     Изрично съгласие от Вас – целта се посочва за всеки конкретен случай;

●     При предвидено задължение по закон;

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ИЛИ В КОНТЕКСТА НА ПРЕДДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ

Ние обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

 

Цели на обработката:

●     установяване на самоличността Ви;

●     управление и изпълнение на Ваша заявка и изпълнение на сключен договор;

●     изготвяне на предложение за сключване на договор;

●     изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за услугите, които използвате при нас;

●     за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните услуги;

●     запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

●     уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате при нас;

●     установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

Данни, които обработваме на това основание:

На основание сключения между нас и Вас договор обработваме информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

●     лични данни за контакт - имена, адрес за контакт, имейл, телефонен номер;

●     данни за идентификация - трите имена,постоянен адрес;

●     данни за направените поръчки;

●     кореспонденция във връзка с цялостното обслужване - електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания, обратна връзка, която получаваме от Вас;

●     информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с направените плащания;

o   друга информация като

●     Данни за профил в социалните мрежи

 

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с Вас и да го изпълняваме. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Предоставяме лични данни на трети лица

Ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица, като основната ни цел е да Ви предложим качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел. В този случай ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на вашите данни.

Предоставяме лични данни на следните категории получатели (администратори на лични данни):

●     пощенски оператори и куриерски фирми;

●     лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството ( в частност, платформата, която използваме за изграждане на нашия уебсайт и онлайн магазин, а именно wix.com).

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание изтриваме 2 години след прекратяване на договорното отношение, независимо дали поради изтичане срока на договора, разваляне или друго основание.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

●     Задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;

●     Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;

●     Предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

●     Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни;

●     Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно- осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;

●     Предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;

●     Удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.
 

Кога изтриваме личните данни, събрани на това основание

Данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, изтриваме след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне. Например:

●     по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години),

●     задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години).

Предоставяне на данни на 3-ти лица

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим Вашите лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

СЛЕД ВАШЕ СЪГЛАСИЕ

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от Ваша страна. Ние няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажете обработването на личните данни.

Съгласието е отделно основание за обработване на личните Ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги, като извършваме детайлни анализи  на Ваши основни лични данни;

Детайлни анализи е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.

 

Данни, които обработваме на това основание:

На това основание обработваме само данните, за които сте ни дали изричното си съгласие. Конкретните данни се определят за всеки индивидуален случай. Обикновено тези данни са имена, адрес, телефон и имейл.

Предоставяне на данни на трети лица

Не предоставяме лични данни на трети лица.

Оттегляне на съгласие

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

 

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате сайта ни или просто данните ни за контакт.

 

Кога изтриваме данните, събрани на това основание

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

III. ОБРАБОТКА НА АНОНИМИЗИРАНИ ДАННИ

Ние обработваме Вашите данни за статистически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Защо и как използваме автоматизирани алгоритми

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

Получаваме лични данни от следните 3-ти лица: социални мрежи като Facebook, Instagram и други подобни.

IV. Права на Потребителите

Всеки Потребител на сайта се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

 

Потребителят може да упражни правата си чрез формата за контакт или чрез изпращане на съобщение до имейла ни.

 

Всеки Потребител има право на:

●     Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

●     Достъп до собствените си лични данни;

●     Коригиране (ако данните са неточни);

●     Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

●     Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

●     Преносимост на личните данни между отделните администратори;

●     Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

●     Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;

●     Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

 

Потребителят може да поиска изтриване, ако е налице едно от следните условия:

●     Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

●     Потребителят оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

●     Потребителят данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

●     Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

●     Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора;

●     Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

 

Потребителят има право да ограничи обработването на своите лични данни от страна на администратора, когато:

●     Оспори точността на личните данни. В този случай ограничаването на обработването е за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

●     Обработването е неправомерно, но Потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

●     Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

●     Възразява срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на Потребителя.

Право на преносимост

Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от администратора, на когото личните данни са предоставени, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин. Когато упражнява правото си на преносимост на данните, субектът на данните има право да получи и пряко прехвърляне на личните данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

Право на възражение

Потребителите имат право да възразят пред администратора срещу обработването на личните им данни. Администраторът на лични данни е длъжен да прекрати обработването, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването следва да се прекрати незабавно.

 

Жалба до надзорния орган

Всеки Потребител има право да подаде жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните му данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

V. Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по- долу посочена информация:

●     Името и координатите за връзка на администратора;

●     Целите на обработването;

●     Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

●     Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни,

●     Включително получателите в трети държави или международни организации;

●     Когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

●     Когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

Welcome to Aggressivefit.com’s Privacy Policy!

Aggressivefit.com cares deeply about the privacy of its visitors and customers (consumers) and is fully committed to protect their personal information and use it correctly in compliance with data privacy laws. This policy describes how we may collect and use personal information, and the rights and choices available to our visitors and customers regarding such information.

The purpose of this Privacy Policy is to provide you with a clear explanation of when, why and how we collect and use your personal information, as well as a description of your statutory rights. This Privacy Policy is not intended to override the terms of any contract you have with us, nor any rights you might have under applicable data privacy laws.

Overview

This website represents "Aggressive Fit" Ltd. Throughout the site, the terms “we,” “us” and “our” refer to "Aggressive Fit" Ltd. "Aggressive Fit" Ltd. offers this website, including all information, services, and digital products available to you, the visitor or customer(consumer), conditioned upon your acceptance of all terms, conditions, policies, and notices stated here.

"Aggressive Fit" Ltd. is a limited company, registered in Pazardzhik, Bulgaria.

"BULSTAT Unified Identification Code (UIC)": 205100647

Correspondence address: 40, "Bratya Konsulovi" street, Pazardzhik, Bulgaria.

e-mail address: Aggressivefit@gmail.com

phone number: 0895 774 150

For this policy, the term "Visitor" refers to any individual, who visits this website, without realizing a purchase of any of our Digital Products or Services. The term "Customer (Consumer)" refers to any "Visitor," who completes purchase of any of our Digital Products or Services.

What type of information do we collect?

We collect two types of information regarding our Visitors and Customers:

1. Un-identified and non-identifiable details about a Visitor, which may be made available to us, or collected automatically via his/her use of this website (“Non-personal Information”). Such Non-personal Information does not enable us to identify the Visitor from whom it was collected. The Non-personal Information collected by us mainly consists of technical and aggregated usage information, such as Visitors’ browsing and ‘click-stream’ activity on this website, session heatmaps and scrolls, non-identifying information regarding the Visitor’s device, operating system, internet browser, screen resolution, language and keyboard settings, internet service provider, referring/exit pages, date/time stamps, etc.

2. Our site receives, collects and stores individually identifiable information, namely information that identifies an individual or may with reasonable efforts cause the identification of an individual, or may be of private or sensitive nature (“Personal Information”) or any information you provide us in any other way(ex: via an e-mail or a contact form). The Personal Information collected by us mainly consists of contact details (e-mail address), billing details (name, physical billing address, payment method and transaction details), which are only collected from the Customer, who purchases any of our Digital Products or Services and details regarding connected third-party accounts (such as the e-mail or username for a connected PayPal account). We also collect a certain "specific" type of information, which is needed to operate and provide our Services. That information consists of details, regarding our Customer's training and dieting history as well as his or her present preferences, regarding our Services. Our site also collects correspondences (including those made through or uploaded to our Services), and any other Personal Information provided to us by Visitors or Customers through their access to or use of the Services. For the avoidance of doubt, any Non-personal information that is connected or linked to Personal information(for example, to improve the Services we offer) is deemed and treated by us as Personal information, as long as such connection or linkage exists.

Why do we collect such personal and non-personal information?

We collect such Non-personal and Personal Information for the following purposes:

  1. To provide and operate our Services and Digital Products;

  2. To ensure our Customers and Visitors with ongoing customer assistance and technical support;

  3. To comply with any applicable laws and regulations.

 

Our Services are not permitted for children under 18 years of age.  No one under age 18 should provide any Personal Information to us through any of our Services.  We do not knowingly collect Personal Information from children under 18. Parents and guardians should supervise their children's activities at all times.

 

In the following paragraphs, you will find detailed information about the processing of your personal information, depending on the reason we process it.


For the implementation of a Contract or in the context of preferential relations (To provide and operate our Services and Digital Products);
We process your data to perform contractual and pre-contractual obligations and to use the rights under the contracts entered into with you.


Processing Goals:
● identifying yourself;
● managing and executing your application and executing a contract;
● preparation of a proposal for the conclusion of a contract;
● preparing and sending an account/invoice for the services you use with us;
● to ensure the complete service you need and to collect the due amounts for the services used;
● To keep correspondence to order, query processing, problem reporting, and more.
●To notify you of everything related to the services you apply with us;
● identify or prevent unlawful actions or actions inconsistent with our terms of service;


Data we process on this basis:
Based on the agreement between you and us, we handle information about the type and content of the contractual relationship, as well as any other information related to the contractual relationship, including:
● personal contact details - names, contact address, email, phone number;
● identification data - full name, permanent address;
● orders data;
● Correspondence related to the entire service - emails, letters, information about your requests for troubleshooting, complaints, requests, complaints, the feedback we receive from you;
● credit card or debit card information, bank account number or other bank and payment information related to the payments made;
o other information like
● Social Network Account Details

 

The processing of the personal data we provide is mandatory for us to be able to sign the contract with you and execute it. Without providing us with the above information, we will not be able to fulfill our contractual obligations.
 

We provide personal data to third parties.
We provide your data to third parties, and our primary purpose is to offer you quality, fast and comprehensive service. We do not provide your data to third parties before making sure that all technical and organizational measures are taken to protect these data by striving to carry out strict controls to meet this goal. In this case, we remain responsible for the confidentiality and security of your data.

 

We provide personal data to the following categories of recipients (personal data controllers):

● postal operators and courier companies;

● individuals who, by assignment, support equipment, software and hardware used to process personal data and are necessary for the company's activity (in particular, the platform we use to build our website and online shop, namely wix.com).

When do we delete the data collected on this basis?

The data collected on this basis is deleted two years after termination of the contractual relationship, whether due to the expiration of the contract, termination or other grounds.

 

For the implementation of legal obligations 

It is possible that the law provides an obligation for us to process your personal data. In these cases, we are required to process data such as:

● Obligations under the Law on Measures against Money Laundering;

● Execution of obligations to distance selling, off-premises sales provided by the Consumer Protection Act;

● Providing information to the Consumer Protection Commission or third parties provided for in the Consumer Protection Act;

● Providing information to the Commission on the protection of personal data to obligations provided by the legal framework for the protection of personal data;

● Obligations stipulated in the Accountancy Law and the Tax and Social Insurance Procedure Code and other related normative acts to the keeping of lawful accounting;

● Providing information to the court and third parties, in court proceedings, following the requirements of the normative acts applicable to the operations;

● To identify a person's age when shopping online.


When do we delete personal data collected on this basis?

The data collected in accordance with a statutory obligation is deleted once the collection and storage obligation has been fulfilled or dropped. For example:

● under the Accounting Act for the storage and processing of accounting data (11 years),

● obligations to provide information to the court, competent state bodies, etc. grounds provided by current legislation (5 years).


Providing data to 3rd parties

When we are required to do so by law, we may provide your personal data to the competent governmental authority, a natural or legal person.

 

After your consent

We process your data on this basis only after your express, unambiguous and voluntary consent. We will not anticipate any adverse consequences for you if you refuse to process your personal data.

Consent is a separate ground for the processing of your data, and the purpose of the processing is specified therein and is not covered by the objectives listed in this policy. If you give us the appropriate consent and until we withdraw or terminate any contractual relationship with you, we prepare appropriate product/service suggestions for you by performing detailed analyses of your primary personal data;

Advanced analytics is an analysis method that allows the processing of large volumes of data through statistical models and algorithms and others, which involve the use of personal data as well as the processes of aliasing and anonymizing them to retrieve information about trends and different statistical indicators.

 

Data we process on this basis:

For this reason, we only process the data you have explicitly given us. The specific information is determined for each case. Typically, these data are names, addresses, phone, and email.

 

Provision of data to third parties

We do not provide personal data to third parties.

 

Withdrawal of consent

Deliveries submitted may be withdrawn at any time. Withdrawal of consent will not affect the performance of contractual obligations. If you remove your consent to the processing of personal data for any or all of the ways described above, we will not use your personal information and information for the purposes set out above.

 

Withdrawal of consent does not affect the legality of consent-based processing before its withdrawal.

 

To withdraw your consent, you only need to use our site or directly contact us.

 

When do we delete the data collected on this basis?

Data collected on this basis will be erased upon your request or 12 months after your initial collection.

 

How do we collect information?

1. When you conduct a transaction on our website, as part of the process, we receive personal information you give us such as your name, address and email address. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

 

2.  When you make a purchase or order any of our fitness services, you are obliged to give us a particular and specific type of information, which is needed, to provide you with the best quality of our services. Such information consists of: your personal fitness preferences(how many days per week can you workout, how many meals do you usually have in a day, etc.), your training and dieting history, your food preferences, etc. Your personal information will be used for the specific reasons stated above only.

 

How do we store, use, share and disclose your personal information?

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with an online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases, and general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.

 

How do we use cookies and other tracking tools?

Cookies are small pieces of data stored on a site visitor's browser, usually used to keep track of their movements and actions on a site. Cookies are implemented in every site built by Wix. Take a look at the table below to view which cookies Wix implements on Wix sites: 

 

1.

Cookie name: svSession

Life span: Permanent

Purpose: Creates activities and BI

 

2.

Cookie name: hs

Life span: Session

Purpose: Security

 

3.

Cookie name: incap_ses_${Proxy-ID}_${Site-ID}

Life span: Session

Purpose: Security

 

4.

Cookie name: incap_visid_${Proxy-ID}_${Site-ID}

Life span: Session

Purpose: Security

 

5.

Cookie name: nlbi_{ID}

Life span: Persistent cookie

Purpose: Security

 

6.

Cookie name: XSRF-TOKEN

Life span: Persistent cookie

Purpose: Security

 

 

Your rights concerning your personal information

It is imperative that you have control over your Personal Information. That’s why AggressiveFit is taking steps to enable you to access, receive a copy of, update, amend, delete, or limit the use of your Personal Information. Before disclosing the requested Personal Information, we may ask you for additional information to confirm your identity and for security purposes. You have the right to file a complaint with your local supervisory authority for data protection (but we still recommend that you contact us first). If you would like to: access, correct, amend or delete any personal information we have about you, you are invited to contact us at aggressivefit@gmail.com.

 

Consumer Rights

Each User of the site enjoys all rights to protection of personal data in accordance with Bulgarian and European Union law. The user can exercise his / her rights through the contact form or by sending a message to our email.

 

Each User is entitled to:

● Awareness (in connection with the processing of his or her personal data by the administrator);

● Access to your data;

● Correction (if data is inaccurate);

● Delete personal information (right to be forgotten);

● Limitation of processing by the administrator or the personal data processor;

● Portability of personal data between individual administrators;

● Objection to the processing of his or her personal data;

● The data subject may also not be the subject of a decision based solely on automated processing involving profiling that produces legal consequences for the data subject or similarly affects him or her significantly;

● Right to judicial or administrative redress if the rights of the data subject have been violated.

 

The user can request deletion if one of the following conditions is true:

● Personal data is no longer needed for the purposes for which it was collected or otherwise processed;

● The user withdraws his / her consent on which the processing of the data is based and no other legal basis for the processing;

● The data user opposes the processing and there are no legitimate grounds for the processing that will take precedence;

● Personal data has been tampered with;

● Personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation under Union law or the law of a Member State that applies to the administrator;

● Personal data were gathered in connection with the provision of child information society services and consent was given by parental responsibility for the child.

 

The user is entitled to restrict the processing of his personal data by the controller when:

● Opposes the accuracy of personal data. In this case, the limitation of the processing is for a period that allows the controller to verify the accuracy of the personal data;

● Processing is unlawful, but the User does not want to delete the personal data but instead requires a limitation of their use;

● The administrator no longer requires personal data for the purposes of processing, but the User requires them to identify, exercise or protect legal claims;

● Appeals against processing pending verification that the legitimate grounds of the Administrator have an advantage over the User's interests.

 

Right of portability

The data subject has the right to receive the personal data that concerns him and which he has provided to an administrator in a structured, widely used and machine-readable format and has the right to transfer that data to another administrator without hindrance by the administrator to whom the personal data is provided when the processing is based on consent or a contractual obligation and the processing is done in an automated manner. When exercising its right to data portability, the data subject is also entitled to receive a direct transfer of personal data from one administrator to another where this is technically feasible.

 

Right of objection

Users have the right to object to the controller against the processing of their personal data. The Personal Data Administrator is required to discontinue the processing unless he can prove that there are convincing legal grounds for the processing that take precedence over the interests, rights and freedoms of the data subject or for the establishment, exercise or protection of legal claims. In case of objection to the processing of personal data for the purposes of direct marketing, the processing should be terminated immediately.

 

Appeal to the supervisory authority

Each User has the right to file a complaint against the unlawful processing of his or her personal data with the Personal Data Protection Commission or the competent court.

 

Privacy policy updates

We reserve the right to modify this privacy policy at any time, so please review it frequently. Changes and clarifications will take effect immediately upon their posting on the website. If we make material changes to this policy, we will notify you here that it has been updated, so that you are aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we use or disclose it.

Моля, обърнете внимание: Идеите и предложенията, съдържащи се в този уебсайт, не са предназначени да заместват консултациите с Вашия лекар и се основават на личния опит на автора и на неговите интерпретации на наличните изследвания в областта на медицината, спорта и здравословното хранене. Всички въпроси, свързани с вашето здраве, изискват медицинско наблюдение. Авторът в никакъв случай не носи отговорност, пред която и да е страна, за каквито и да било преки, косвени, наказателни, специални, случайни или други последващи вреди, произтичащи пряко или косвено от използването на материала,  продуктите или услугите, предоставяни на този уебсайт. Вие, като читател и ползвател на услугите, предоставяни от този уебсайт, сте изцяло и напълно отговорен за вашето  лично здраве и благосъстояние.

        © 2019 AGGRESSIVEFIT.COM